Personvernerklæring

LIGL advokater AS (i det følgende også omtalt som «LIGL», «vi» eller «oss») er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Gjeldende regelverk inkluderer, men er ikke begrenset til, Forordning (EU) 2016/679 (“GDPR”), personopplysningsloven og tilhørende forskrifter, samt domstollovens regler
om advokatvirksomhet.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan LIGL behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

1. Hvem behandler vi personopplysninger om

Denne personvernerklæringen gjelder LIGL sin behandling av personopplysninger for følgende
personer:

a) Privatklienter
b) Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
c) Klienter i straffesaker
d) Personer som bruker nettsidene www.ligl.no og www.liglgo.no eller dataprogrammet
Ida™byLIGL
e) Personer som er involvert i saker vi bistår i eller andre personer som er omtalt i
saksdokumenter vi har tilgang til
f) Personer som får tilsendt informasjon og nyhetsbrev, invitasjon til seminarer og
arrangementer mv.
g) Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere

2. Behandlingsansvarlig

LIGL ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når disse behandles i forbindelse med et advokatoppdrag som advokatfirmaet utfører eller vurderer, eller ved bruk av nettsiden www.ligl.no. Kontaktinformasjon til LIGL advokater AS er:

Adresse: Postboks 72 Forus, 4034 Stavanger
Epost: mbt@ligl.no
Telefon: 51 73 20 00
Organisasjonsnummer: 916 823 339

3. Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

LIGL behandler personopplysninger for å kunne utføre advokatoppdraget på en sikker og hensiktsmessig måte, i tråd med avtalen med klienten og gjeldende lovgivning.

Hvilke type personopplysninger som behandles i forbindelse med advokatoppdraget vil variere med oppdragets omfang og karakter. I de fleste tilfeller behandler vi navn på klient og kontaktperson hos klient, adresse (post- og epostadresse) og telefon- og mobilnummer. Vi behandler også identifikasjonspapirer til klienten eller noen som opptrer på klientens vegne. Vi kan også behandle personopplysninger som omfattes av informasjon i den konkrete saken og om involverte parter i denne, samt andre opplysninger som er nødvendig for å utføre oppdraget. Advokatoppdrag vil også kunne involvere behandling av sensitive personopplysninger som f.eks. helseopplysninger.

Behandling av fødselsnummer o.l. identifikasjonsmidler gjøres bare når vi har saklig behov for å sikre noens identitet og identiteten ikke kan sikres på annen måte.

Det vil i det vesentligste være klienten selv eller kontaktpersonen for denne, som gir oss personopplysningene. Vi kan i enkelte tilfeller også innhente slike opplysninger fra tredjeparter, som for eksempel motparter, inkludert deres representanter, vitner, andre involverte parter, offentlige myndigheter og offentlig tilgjengelige kilder.

Det rettslige grunnlaget for LIGLs behandling av personopplysninger om klienten og andre er som oftest at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale om advokattjenester med klienten eller andre, jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b, eller at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er underlagt, jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav c.

Behandlingen vil også kunne begrunnes i en interesseavveining mellom de berettigede interessene som forfølges av LIGL og de grunnleggende interessene til de registrerte, jf GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f. I den grad vi baserer vår behandling på en slik interesseavveining vil advokatenes strenge lovbestemte taushetsplikt reduserer de eventuelle personvernulempene som behandlingene kan medføre, slik at LIGLs interesser veier tyngst.

Dersom det ikke foreligger andre grunnlag, vil behandlingen baseres på samtykke fra de registrerte (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a).

Behandlingen av sensitive personopplysninger har enten grunnlag i at det er innhentet samtykke, jf GDPR art. 9 bokstav a, at opplysningene er offentliggjort av den registrerte, jf GDPR art. 9 bokstav e, eller at behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav jf GDPR art. 9 bokstav f.

Konsekvensen av at LIGL ikke får de nødvendige opplysningene kan være at vi ikke vil være i stand til å utføre advokatoppdraget.

4. Hvem vi deler personopplysninger med

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakt med oss. Leverandørene opptrer i henhold til en databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

I den utstrekning det er nødvendig for å utføre advokatoppdraget og tillatt iht. gjeldende regelverk vil vi overføre/utlevere personopplysninger til motparter, vitner eller andre involverte parter, domstoler, leverandører, samarbeidspartnere eller offentlige organer.

Vi utleverer aldri personopplysninger der dette vil være i strid med lovbestemt eller avtalt taushetsplikt, med mindre vi er pålagt å utlevere slik informasjon etter loven.

5. Markedsføring

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet uttrykkelig samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende klientforhold. Opplysningene som behandles for dette formålet omfatter blant annet navn, e-post, telefon- og mobilnummer, adresse og vurderinger knyttet til mulige interesseområder.

Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse.

Behandlingsgrunnlaget er da vår berettigede interesse i å sende informasjon og markedsføringshenvendelser til deg og å informere om nyheter og arrangementer, jf GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15 (3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra deg, jf. markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

6. Lagring

Personopplysninger relatert til etablerte klientforhold slettes først etter 10 års inaktivitet i klientforholdet, med mindre det er innhentet samtykke til fortsatt lagring. De enkelte fysiske og elektroniske saksmapper slettes 10 år etter at saken er avsluttet.

Vi lagrer ellers personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Dersom personopplysningene brukes for flere formål, vil vi beholde opplysningene inntil formålet med den lengste lagringsperioden ikke lengre er aktuelt, men vi vil slutte å bruke opplysningene for det formål med kortere lagringsperiode når denne kortere perioden har utløpt.

Våre lagringsperioder baseres på virksomhetens behov og vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for eller plikt til å lagre.

7. Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

  • Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.
  • Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.
  • Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.
  • Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.
  • Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.