Skip to main content

Kompetanse

Hos LIGL finner du den juridiske spisskompetansen og forretningsforståelsen du kan forvente av et moderne forretningsadvokatfirma. Flere av våre advokater kommer fra ledende partnerstillinger i de største advokatfirmaene i Norge, og alle har lang erfaring innen sine rettsområder.

Vårt engasjement er personlig. Solid bransjeerfaring sikrer at vi bidrar til effektive prosesser preget av svært høy kvalitet. Vi brukes derfor også av våre klienter som juridiske rådgivere og kommersielle sparringpartnere i den løpende driften.

Selskapsrettslig rådgivning

Bistand til eiere, styrer og ledelse innen en rekke selskapsrettslige områder. Kjøp og salg av selskaper og virksomheter, fisjon, fusjon, omorganisering og omdanning.

Vi bistår eiere, ledelse og styrer med blant annet eierstyring og selskapsledelse. Dette kan være gjennomføring av generalforsamlinger og styremøter, avklaring av aksjonærrettigheter, utarbeidelse av vedtekter, styreinstrukser og aksjonæravtaler, samt gjennomføring av emisjoner og fisjoner.

Transaksjoner

Vi har dessuten den nødvendige kompetansen og erfaringen til å vurdere de forretningsjuridiske, kommersielle og skattemessige sidene ved selskapsmessige transaksjoner (kjøp, salg, fisjon, fusjon, omorganiseringer og omdanning). Vi bistår i hele prosessen fra planlegging og strukturering, gjennom forhandlinger og avtaleutarbeidelse, til gjennomføring og eventuelt etterfølgende restruktureringer.

I team

Våre advokater er vant til å jobbe i team med annen M&A-fagekspertise (Mergers & Acquisitions). Avhengig av kompleksiteten i transaksjonen, trekker vi inn eksperter innen revisjon og rådgivning som vi har jobbet tett med i flere tiår. Vi kan dermed tilby helhetlige løsninger som ivaretar økonomiske, kommersielle og juridiske aspekter ved transaksjonen

Restrukturering og konkurs

Bistand med gjeldsforhandlinger, insolvens og konkurs.

Kjersti Fossum Engnæs oppnevnes jevnlig som bostyrer for konkursbo, og våre advokater bistår dessuten jevnlig i arbeid med  gjeldsforhandlinger.

Våre advokater har bred erfaring med tvangsinndrivelse og panterettslige spørsmål. Vi bistår også med prosedyre og rådgivning i saker som gjelder styreansvar og andre erstatningsrettslige spørsmål.

Vi bistår med:

 • bostyreroppdrag
 • rådgivning til styre og eiere i økonomiske vanskeligheter
 • gjeldsforhandlinger
 • omorganiseringer og forhandlinger med kreditorer
 • inndrivelse og tvangsinnkreving av krav
 • rettslige prosesser for domstolene

Handel og industri

Forhandlinger, kontrakter og tvisteløsning i hele handelskjeden.

Vi dekker hele handelskjeden innenfor mange industrier – fra produksjon, via mellomledd, til salg og til sluttkunde. Våre klienter driver innenfor bransjene industridesign, energi, elektronikk og tekniske systemer, mekaniske deler, helsetjenester, matvarer, klær og tekstil, kjemikalier, byggevarer og forbrukervarer.

Noen eksempler på sakstyper:

 • Utarbeidelse og forhandling av avtaler innenfor alle ledd i handelskjeden, herunder produksjonsavtaler, salgsavtaler, distribusjonsavtaler og agentavtaler
 • Utarbeidelse og forhandling av franchiseavtaler
 • Lisensavtaler
 • Samarbeidsavtaler
 • Tvisteløsning i alle ledd av handelskjeden
 • Tvisteløsning mot tredjeparter utenfor handelskjeden, herunder mot kopiaktører

Innovasjon og FOU

Sikring av teknologi, design og annet kreativt arbeid.

Gode kontrakter med riktige partnere til riktig tid er avgjørende for å sikre og forvalte rettigheter som følge av resultater fra forskning og utvikling.

Enten det er teknologi, produktdesign eller annet kreativt arbeid – våre advokater bistår med strategiske og praktiske råd for sikring og forvaltning av rettigheter.

Gjennom årene har vi opparbeidet en omfattende erfaring fra industri, advokatvirksomhet og offentlig virksomhet, og vi kan gi verdifull bistand tilpasset den enkelte kundes behov.

Vi har omfattende erfaring med:

 • rådgivning, forhandlinger og utforming av dokumenter
 • lisensavtaler, samarbeidsavtaler for FOU, agentur- og distribusjonsavtaler
 • tvisteløsning i og utenfor domstolene

Immaterialrett og teknologi

Sikring og forvaltning av verdiskapende immaterielle rettigheter (IPR – Intellectual Property Rights).

Vi tilrettelegger for en IPR-strategi som støtter virksomhetens øvrige mål. Vi bistår med søknader om varemerke og design, og vi har tett samarbeid med teknisk utdannede patentrådgivere for sikring av patenter.

Vi jobber spesielt mye med:

 • sikring og forvaltning av rettigheter til teknologi (patent, KnowHow og forretningshemmeligheter)
 • produktdesign og varemerke
 • tolkning og tvisteløsning knyttet til IPR, herunder prosedyre for domstolene
 • tilretteleggelse for gode kommersielle avtaler som stimulerer til innovasjon og samarbeid

Oljeservice

Kontraktsrett, arbeidsrett, immaterialrett (IPR) og tvisteløsning innen oljebransjen.

Våre advokater har bistått oljeservicebedrifter i årtier. Denne erfaringen gir oss inngående kunnskap om bransjen, og vi har derfor særlig innsikt i de utfordringene leverandører til oljeindustrien står overfor.

Rådgivningen dekker et stort spekter:

 • Kontraktsrett
 • Arbeidsrett
 • Immaterialrett (IPR)
 • Tvisteløsning

Fast eiendom og næringseiendom

Eiendomsfinansiering, eiendomsfond og eiendomsutvikling. Leiekontrakter, entrepriseformer – og mer!

Vi leverer juridiske tjenester til store deler av verdikjeden i eiendomsmarkedet. Vi kan eksempelvis bistå investorer, eiendomsselskaper, entreprenører, eiendomsutviklere, meglerhus, tilretteleggere, leietakere og forvaltere.

Noe av det vi kan bidra med:

 • Eiendomsfinansiering
 • Transaksjoner
 • Eiendomsfond
 • Eiendomsutvikling
 • Plan- og bygningsrett
 • Entrepriseformer og kontrakter
 • Leiekontrakter
 • Tvisteløsning

Skatt

Bistand innen utvalgte områder i skatteretten

Vi bistår klienter på enkelte områder innenfor skatterett.

Dette omfatter blant annet:

 • valg av modell ved restrukturering, fusjon, fisjon og oppkjøp av foretak
 • generasjonsskifte
 • skattespørsmål knyttet til incentivordninger for ansatte
 • bistand ved bokettersyn
 • eiendomsskatt

Gründervirksomhet - startups og scaleups

Vi bistår en rekke gründerselskap, både startups og scaleups, med strategisk og juridisk rådgivning.

Vi er utrolig glad i å jobbe med gründerselskaper, både startups og scaleups! Vi har gjort mange av våre juridiske maler tilgjengelig gjennom Ida®, noe som er spesielt verdifullt for gründerselskaper, som vil sikre sine verdier gjennom gode juridiske dokumenter.

Noe av det vi hjelper gründerselskaper med:

 • Veiledning om finansiering, oppkjøp og salg
 • Ytelser til ansatte og lederlønninger
 • Opsjonsavtaler og andre former for incentivordninger
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Aksjonæravtaler
 • Selskapsrettslig rådgivning
 • Operative kontrakter
 • Kunde- og leverandøravtaler
 • Joint-ventureavtaler
 • Utviklingsavtaler
 • Internasjonale spørsmål
 • Sikring av immaterielle rettigheter (IPR)

Tvister og mekling

Vi gir deg tryggheten du trenger rundt tvisteløsning, prosedyre, voldgift og mekling.

Hvis en uenighet eller utfordring kommer så langt at den må tas til retten, kan du være trygg på at vi følger den inn i rettssalen med den juridiske pondusen som må til for å føre en rettssak for domstolene og for voldgift.

Vår bistand spenner fra små og ukompliserte saker til de tunge og kompliserte, hvor det gjerne står om verdier til flere hundre millioner kroner – og hvor vi er i retten i flere måneder i strekk. Vi bistår også i store og kompliserte økonomiske straffesaker.

Du skal også være trygg på at vi har erfaringen som skal til for å fraråde deg å føre sak for domstolene når du ikke vil være tjent med en slik prosess. Ofte kan en tvist løses utenfor domstolene.

Øvrig forretningsjus

Arbeidsrett, kontraktsrett, entreprise og annen type forretningsjus.

Firmaets advokater er dyktige, tverrfaglige forretningsadvokater, og firmaet tar derfor også oppdrag innenfor andre fagområder som naturlig leveres av et kompetent forretningsadvokatfirma.

Øvrig forretningsjuss

 • Arbeidsrett
 • Kontraktsrett
 • Entreprise
nb_NONO