Skip to main content

Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til en person. I denne personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger LIGL advokater AS (i det følgende også omtalt som «LIGL», «vi» eller «oss») er behandlingsansvarlig for.

Vi er opptatt av ditt personvern og behandler personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Gjeldende regelverk inkluderer, men er ikke begrenset til, Forordning (EU) 2016/679 («GDPR»), personopplysningsloven og tilhørende forskrifter.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan LIGL behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

1. Når vi behandler personopplysninger

a. Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger om følgende personer i følgende situasjoner:

  1. Personer som bruker nettsiden ligl.no
  2. Kontaktpersoner hos virksomheter som har henvendt seg til oss
  3. Personer som er involvert i saker som gjennomføres ved bruk av tjenester fra oss
  4. Personer som abonnerer på nyhetsbrev og annen form for informasjon, invitasjon til seminarer og arrangementer mv.
  5. Kontaktpersoner hos våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere
  6. Våre ansatte
  7. Personer som har søkt jobb hos oss, eller som er oppgitt som referanse i forbindelse med jobbsøknader
  8. Personer som har sendt oss en henvendelse.

b. Behandlingen er begrenset til formålet

Avhengig av formålet ovenfor kan det være behov for å behandle ulike personopplysninger, så som navn, telefonnummer, e-post eller annen adresse. Det kan også være aktuelt å behandle annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte, så som informasjon om IP- adressen du kommuniserer fra. For ansatte og jobbsøkere kan det også være nødvendig å behandle personnummer, CV, vitnemål, attester, navn og kontaktdetaljer på referanser mm.

Vår behandling av personopplysninger vil alltid være strengt begrenset til det som er nødvendig for å oppnå formålet.

Dersom det ikke foreligger annet behandlingsgrunnlag, vil behandlingen baseres på samtykke fra de registrerte (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a).

2. Behandlingsansvarlig- kontaktinformasjon

LIGL er behandlingsansvarlig for personopplysninger når vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. For spørsmål eller annet i forbindelse med vår behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med oss, og vi vil svare deg uten ugrunnet opphold.

Kontaktinformasjon til LIGL advokater AS er:

LIGL advokater AS (Organisasjonsnummer: 916 823 339)
Adresse: Postboks 1474 Vika, 0116 OSLO, Norge
Epost: fb@ligl.no
Telefon: +47 480 80 120

3. Hvem vi deler personopplysninger med

Våre leverandører av tjenester for IT, rekruttering, økonomi, lønn og annen virksomhetsstøtte vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til avtale med oss. Leverandørene opptrer i så fall i henhold til en databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi utleverer aldri personopplysninger der dette vil være i strid med lovbestemt eller avtalt taushetsplikt.

4. Markedsføring

Vi vil ikke behandle personopplysninger for markedsføringsformål med mindre vi har innhentet uttrykkelig samtykke til dette eller det foreligger et eksisterende kundeforhold. Opplysningene som behandles for dette formålet omfatter blant annet navn, e-post, telefon- og mobilnummer, adresse og vurderinger knyttet til mulige interesseområder.

Mottakere av nyhetsbrev eller annen markedsføring kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendels.

Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15 (3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på særskilt samtykke fra deg, jf. markedsføringsloven § 15 (1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

5. Lagring

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Dersom personopplysningene brukes for flere formål, vil vi beholde opplysningene inntil formålet med den lengste lagringsperioden ikke lengre er aktuelt, men vi vil slutte å bruke opplysningene for det formål med kortere lagringsperiode når denne kortere perioden har utløpt.

Våre lagringsperioder baseres på virksomhetens behov. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for eller plikt til å lagre.

6. Besøk på våre nettsider

a. Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi benytter per i dag ikke cookies på våre nettsider.

For øyeblikket bruker vi derfor heller ikke cookies til å gjennomføre webanalyse. Dersom vi senere vil bruke cookies, vil vi på forhånd innhente ditt samtykke og oppdatere denne personvernerklæringen.

b. Statistikk fra webserver

Vi kan benytte logger fra vår webserver for å generere statistikk over besøk på www.ligl.no. Denne statistikken gjør at vi kan forbedre informasjonen på nettsiden vår. Informasjonen inneholder forskjellige variabler, som hvilken side du har besøkt, hva du har søkt på i vår søkemotor, dato og tidspunkt for besøk samt teknisk informasjon om enheten din. Webserveren sletter umiddelbart IP-adressene til besøkende. I praksis vil det ikke være mulig å identifisere de besøkende fra de resterende parameterne. Derfor er statistikken anonym. Denne informasjonen kan derfor ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Behandlingsgrunnlaget for generering av anonym statistikk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider.

7. Dine rettigheter

Du har rettigheter tilknyttet personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev eller annen markedsføring fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan avbestille abonnement på denne typen henvendelser ved at vi har inkludert en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse og HER.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige personopplysninger vi har om deg, og i noen situasjoner be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg, eller slette dine personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er lovpålagte eller andre tungtveiende grunner for å opprettholde opplysningene, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger vi har registrert om deg for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet firma. Dersom det er teknisk mulig, vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

Mer informasjon om personopplysninger finner du på Datatilsynets hjemmesider HER

nb_NONO